A Hajdúdorogi Főegyházmegye (mint fenntartó)

pályázatot hirdet

a Szent Anna Görögkatolikus Görögkatolikus Bölcsődében

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony alapmunkakörben (3 hónap próbaidő alkalmazásával)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős heti 40 óra

A munkavégzés helye: Szent Anna Görögkatolikus Bölcsőde, 4031 Debrecen, Derék u. 93/A.

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Várhatóan 2025. január 01-én nyíló 8 csoportos, összesen 96 férőhelyes bölcsőde gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik majd.

A bölcsődei dajka elsődleges feladata, hogy a kisgyermek bölcsődében történő magas szakmai színvonalon történő ellátása érdekében nyújtson megfelelő segítséget a kisgyermeknevelők társaként.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Amit kínálunk:

– biztos hátterű szervezetnél stabilitás

– támogató munkahelyi közösséget, ahol empátiával, tisztelettel és alázattal találkozol

– fejlesztő és csapatépítő tréningeket, személyes vagy teamcoachingot, lelki vezetést, hogy a lehető legtöbb támogatást megkapd a személyes jóllétedhez

Ellátandó feladatok:

 • ismerje és támogassa a kisgyermeknevelő kompetenciáit és működjön együtt annak érvényesítésében  
 • a munkához és a gyermekek ellátásához szükséges higiénés feltételeket biztosítsa,
 • a gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges eszközök előkészítésében részt vesz
 • , a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésére,
 • a kisgyermeknevelő iránymutatásával szükség szerint segítsen be a gyermekek felügyeletébe
 • a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez technikai segítséget nyújts (szellőztetés, fektetők kihelyezése)
 • a szülőkkel együttműködő és támogató kapcsolatot alakít ki

 Pályázati feltételek:

 • a 15/1998 NM rendelet II. rész I. Alapellátások 2.1 részben foglalt bölcsődei dajka tanfolyam
 • a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam, 01193003 számú dajka szakképesítés
  • gyerekszerető viselkedés
  • tapintatos és elfogadó személyiség
  • önmagára és környezetére igényes személyiség
  • pozitív beszédminta
  • egészségügyi alkalmasság
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
  • bölcsődei ellátás iránti szakmai elkötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat
  • jó szervező és kapcsolatteremtő képesség
  • lelkészi ajánlás
  • keresztény szemlélet kialakításához elkötelezettség
  • csapatban történő munkavégzésre való képesség
  • önállóság, precizitás
  • kreatív, játékos személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (A szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során való adatkezeléséhez
 • lelkészi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2025. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta gyermekvédelmi fenntartói irodavezető nyújt, a +36 30/106 1880 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Főegyházmegye címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Petőfi tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: bölcsődei dajka pályázat_Debrecen.
 • Elektronikus úton a jelentkezes@tocobolcsode.hu  e-mail címen keresztül.
 •  Személyesen a Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint pályáztató gyermekvédelmi fenntartói irodájánál, a 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. szám alatt munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 13.30-ig.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel – a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfeleltek közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató szükségesnek ítéli. A munkaviszony létesítéséről a fenntartó dönt, fenntartva azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást, és ismételt pályázatot írjon ki.