A Hajdúdorogi Főegyházmegye (mint fenntartó)

pályázatot hirdet

a Szent Anna Görögkatolikus Görögkatolikus Bölcsődében intézményvezető

munkakör betöltésére

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony alapmunkakörben (3 hónap próbaidő alkalmazásával),

Vezetői megbízás időtartama: 1 év határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, pedagógus alapmunkakör betöltése mellett intézményvezetői feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: Szent Anna Görögkatolikus Bölcsőde, 4031 Debrecen, Derék u. 93/A.

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Kocsis Fülöp érsek-metropolita

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Várhatóan 2025. január 01-én nyíló 8 csoportos, összesen 96 férőhelyes bölcsőde gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik majd.

A bölcsőde intézményvezetőjének feladata a 3 év alatti gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása, szervezése az érvényben lévő módszertani elvek és jogszabályok figyelembevételével.

 • Gondoskodik a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról
 • Megszervezi a bölcsőde munkarendjét
 • A bölcsődében dolgozók munkáját szakmailag segíti, rendszeresen értékeli és ellenőrzi
 • A bölcsőde teljeskörű dokumentációját naprakészen vezeti/vezetteti és ellenőrzi annak hitelességét és pontosságát
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a bölcsőde munkavállalói felett, valamint a magas szintű szakmai munka biztosítása érdekében, szervezi és irányítja a bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők, dajkák és technikai személyzet feladatainak ellátását.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény,
 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései az irányadóak.

Amit kínálunk:

– biztos hátterű szervezetnél stabilitás

– lehetőséget a szakmai ötletei megvalósítására

– támogató munkahelyi közösséget, ahol empátiával, tisztelettel és alázattal fordulnak a gyermekek és a felnőttek felé egyaránt

– továbbképzéseken való részvételi lehetőséget

– szakmai segítségnyújtást és iránymutatást a fenntartó részéről

– fejlesztő és csapatépítő tréningeket, személyes vagy teamcoachingot, lelki vezetést, hogy a lehető legtöbb támogatást megkaphassa a személyes jóllétéhez

Ellátandó feladatok:

 1. az intézményt hivatalosan képviseli más szervek, intézmények, hatóságok felé
 2. jogszabályi előírások, irányelvek, valamint a működést meghatározó szabályzatok szerint vezeti és irányítja a bölcsőde működését
 3.  irányítja, és szervezi az intézmény mindennapi tevékenységét
 4. folyamatosan ellenőrzi az intézmény szakmai működését
 5. felelős az intézmény szabályszerű és törvényes gazdálkodásáért
 6.  munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény munkavállalói vonatkozásában
 7. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek fejlettségének, bölcsődei ellátás szakmai szabályainak megfelelően nevelés-gondozás feltételeit biztosítja
 8. A bölcsőde országos alapprogramjához illeszkedő intézményi szakmai program készítése, annak megvalósítása.
 9. a dolgozók oktatásának és továbbképzésének szervezése, és tervezése.

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. Rész I. Alapellátások 2. Bölcsőde /B pontja szerinti szakirányú szakképzettség
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)

vagy

 • 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ)

e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ)

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy

 • bölcsődei ellátás területén betöltött kisgyermeknevelői munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat vagy
  • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, egészségügy és a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
  • egészségügyi alkalmasság
  • lelkészi ajánlás
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
  • keresztény szemlélet kialakításához elkötelezettség
  • határozott, agilis személyiség
  • kiváló szervező és kapcsolatteremtő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év bölcsődei és/vagy gyermekvédelem szakterületén vagy szociális, gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
  • szociális vagy alap/mester vezetői szakvizsga megléte
  • tevadmin rendszer felhasználói ismerete
  • egyéb szakmai, módszertani ismeret megléte (pl. zenepedagógia, gyógypedagógia, zenei nevelés a bölcsődében)
  • megoldás centrikus gondolkodásmód
  • bölcsődei ellátás iránti szakmai elkötelezettség
  • csapatban történő munkavégzésre való képesség
  • önállóság, precizitás
  • kreatív, játékos személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (A szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok)
 • az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések (vezetői koncepció)
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során való adatkezeléséhez
 • lelkészi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2025. január 1. napjától tölthető be. Elbírálást követően azonban egyedi megbízási szerződés alapján a bölcsőde alapításához kapcsolódó feladatok ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta gyermekvédelmi fenntartói irodavezető nyújt, a +36 30/106 1880 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Főegyházmegye címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Petőfi tér 8. ).  Kérjük a borítékon feltüntetni: gyermekvédelmi intézményvezetői pályázat.
 • Elektronikus úton a jelentkezes@tocobolcsode.hu  e-mail címen keresztül.
 •  Személyesen a Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint pályáztató gyermekvédelmi fenntartói irodájánál, a 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. szám alatt munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 13.30-ig.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel – a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetés céljából. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfeleltek közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató szükségesnek ítéli. A munkaviszony létesítéséről Kocsis Fülöp érsek-metropolita dönt, fenntartva azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást, és ismételt pályázatot írjon ki.

Debrecen, 2024. 04. hó